Toelating

Inschrijving in het register
Ten aanzien van de inschrijving in het register zijn een aantal zaken gewijzigd.
(1)  Het SWBO examen komt te vervallen;
(2)  Besloten is dat de RV titel een beroepstitel is en derhalve een assessment dient plaats te vinden voorafgaand aan de inschrijving om te beoordelen of de kandidaat het beroep uitoefent van waardeerder;
(3)  In het assessment dienen de kandidaten een waarderingsrapport uit de eigen praktijk te overleggen dat niet tot stand is gekomen onder begeleiding van de Erkende Opleiding.

Een belangrijke wijziging in dit kader is dat de kandidaat aannemelijk dient te maken dat hij/zij minimaal 350 uur op jaarbasis besteedt aan waarderingen (zie reglement voor definitie van het begrip waarderingen).
In het assessment komen voornamelijk aan bod:
(1)  Kennis van de Gedrags- en Beroepsregels;
(2)  Professionele houding en begrip van de context van de verschillende waarderingsopdrachten;

Toetsing van vakinhoudelijke kennis vindt eveneens plaats Voor een volledige uiteenzetting verwijzen wij naar artikel 2 tot en met 4 van het Reglement dat leden kunnen raadplegen op het besloten deel van de website.

Praktische betekenis nieuwe regeling
Zodra de statuten notarieel zijn gewijzigd is de nieuwe regeling een feit en wordt geen SWBO examen meer afgenomen. Assessments zullen meerdere malen per jaar worden gehouden op vooraf vastgestelde dagen.

De belangrijkste verschillen zijn:
(1)  Het assessment kost de kandidaten € 1.500, het herexamen eveneens. Het SWBO examen kostte € 3.500 en het SWBO herexamen € 1.400, exclusief BTW;
(2)  Voor het assessment is een waarderingsrapport uit de eigen praktijk nodig;
(3)  Voor het assessment geldt de eis van 350u op jaarbasis, voor het SWBO gold die eis niet.
De eerste assessments volgens de nieuwe reglementen zijn ingepland in het najaar van 2015.

Overgangsregeling
Kandidaten die zijn geslaagd voor een door het NIRV geaccrediteerde Business Valuation opleiding zullen tot en met januari 2016 worden toegelaten tot het assessment waarbij geen toetsing zal plaatsvinden van het aantal uren dat wordt besteed aan waarderingen.  
Dit betekent dat een uitzondering wordt gemaakt op artikel 3 lid 4f van het reglement van het NIRV.
De overige bepalingen van het reglement zijn onverkort van toepassing.

Meer informatie over de assessments