Assessments 2017/2018

Assessmentregeling 2017/2018 (concept*)


Criteria voor toelating tot het assessment
De examenregeling voor het assessment gaat uit van een tweetal routes die tot toelating tot het assessment leiden:

1.    In de eerste plaats geldt dat voor de kandidaten welke een vooropleiding Business Valuation aan de Rotterdam School of Management, TIAS School for Business & Society in Tilburg of de recent geaccrediteerde opleiding aan de Rijksuniversiteit te Groningen met goed gevolg hebben afgerond.
2.    De tweede route betreft een versnelde assessment mogelijkheid voor kandidaten die een vergelijkbare opleiding hebben genoten en op grond van relevante aantoonbare werkervaring geschikt worden geacht.

Ten behoeve van het examen dient door de kandidaten die de eerste route volgen één nieuw rapport (niet zijnde het Business Valuation examenrapport) te worden ingeleverd. Kandidaten die de tweede route volgen dienen twee nieuwe en recente rapporten in te dienen. Deze rapporten dienen niet uit dezelfde branches of klantenkring voort te komen.

Daarnaast dienen zij certificaten of diploma’s van relevante vooropleidingen mee te sturen (in kopie) alsmede een CV waarop zij hun relevante werkervaring vermelden met referenties die voor het examenbureau te raadplegen zijn. Toetsing van deze gegevens vindt plaats door de examencommissie.

Het examenbureau verstuurt vervolgens een oproep voor het examen waarin zij de kandidaat meldt of aan de examencriteria is voldaan en zo niet, op welke gronden dit is afgewezen.

Criteria voor in te dienen examenrapporten
Examenrapporten dienen zelfstandig leesbaar te zijn en in bijlagen of appendices alle noodzakelijke informatie te bevatten die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de ingenomen standpunten en uitkomsten van de waarderingsopdracht inhoudelijk te kunnen toetsen. Het betreft dan hoofdzakelijk de onderbouwing van financiële analyses van het waarderingsobject en de uitgevoerde waarderingsberekeningen. Rapporten dienen daarbij volledig te worden gedocumenteerd in de zin dat bronvermelding voor de commissie raadpleegbaar is (bronnenlijst); dit geldt voor gehanteerde brancherapporten van bijvoorbeeld banken, eventuele relevante jurisprudentie of verwijzingen naar externe bronnen ter onderbouwing van de gehanteerde vermogenskostenvoet.

Het is niet verplicht algemene fiscale en juridische paragrafen op te nemen in het examenrapport, tenzij dit voor de waarderingsopdracht in casu van belang is geweest. Het waarderingsrapport mag geen beoordelingsrapport van een waardering zijn.

Het waarderingsrapport mag geanonimiseerd worden.

Inhoud van het examen
De kandidaten worden diepgaand ondervraagd over de inhoud van de examenrapport(en) en daarmee samenhangende kennis van de techniek van het waarderen in de specifieke situatie. Hierbij wordt van kandidaten verwacht dat zij op niveau van een volwaardige startende beroepsbeoefenaar de examencasus kunnen verdedigen tegenover de examencommissie en daarnaast in staat zijn om varianten op de casus te kunnen interpreteren en vaktechnisch in voldoende mate kunnen becommentariëren.

Van kandidaten wordt geen algemene fiscale en juridische onderwerpen kennis getoetst, tenzij deze onderwerpen specifiek in het verlengde van het examenrapport liggen. Deze kennis van de vooropleiding wordt daarbij voor het assessment als bekend verondersteld en dient paraat te zijn. Daarnaast staat het de examinatoren vrij om ook vragen te stellen op het gebied van waarderen buiten de casus om, als de examinatoren hier aanleiding toe zien.
Het Reglement van het NIRV kan via de link gedownload worden. Daarnaast wordt benadrukt dat kandidaten vragen kunnen verwachten over de Gedrags- en Beroepsregels van het NIRV.

Beoordeling van kandidaten
Kandidaten die in de voorbereiding op het examen een materiële onjuistheid in hun rapport onderkennen, kunnen dit tot vijf werkdagen voor de examendatum aan het secretariaat melden.

Hiertoe dienen zij een korte beschrijving van een geconstateerde onjuistheid op te stellen (maximaal één A4) waarin de correctie en effect op de waardering is opgenomen. Op deze wijze kan de commissie tijdig kennis nemen van de aard van de onjuistheid, de wijze waarop de kandidaat dit herstelt en beoordelen of dit juist is hersteld. Een aanwezige en geconstateerde materiële onjuistheid die niet volgens de hiervoor vermelde procedure is gemeld aan de examencommissie vormt een voorname grond voor het zakken voor het examen.

De examencommissie hanteert geen vastomlijnde definitie of voorbeelden van materiële onjuistheden maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een tijdens de examenzitting geconstateerde materiële fout pas na afronding van het examen te beoordelen. De kandidaat ontvangt dan later definitief uitsluitsel over de aard en invloed van deze fout op de uitslag van het examen.

Data 2018
De assessments vinden plaats op:
1.    Maandag 19 maart 2018 (deadline inleveren stukken: 26 februari 2018)
2.    Maandag 2 juli 2018 (deadline inleveren stukken: 11 juni 2018)
3.    Maandag 24 september 2018 (deadline inleveren stukken: 3 september 2018)
4.    Maandag 3 december 2018 (deadline inleveren stukken: 12 november 2018)

Kosten en duur van het assessment
De kosten verbonden aan het assessment bedragen € 1.500 exclusief omzetbelasting voor de kandidaten met een kwalificerende vooropleiding. Voor kandidaten die de versnelde assessment route willen kiezen bedragen de kosten voor het assessment € 3.000 vanwege de additionele voorbereidingstijd voor de examinatoren en de verlengde examenduur.
De duur van het assessment volgens de eerste route bedraagt minimaal 45 minuten (maximaal 60 minuten), volgens de tweede route 90 minuten.

Aanleveren
1.    Examenrapport (ingebonden in drievoud + digitaal), afhankelijk van route één of twee.
2.    Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U kunt deze online aanvragen of download hier het aanvraagformulier.
3.    Kopie diploma opleiding Business Valuation.
4.    Kopie andere vooropleiding (bij tweede route).
5.    CV met referenties (bij tweede route).
6.    Pasfoto.
7.    Aanmeldformulier. Download hier het aanmeldformulier.

De aan te leveren stukken dienen uiterlijk 3 weken voor de datum van keuze van het assessment te zijn ontvangen op het secretariaat. De stukken dienen per post te worden toegestuurd aan het secretariaat van het NIRV.
Het adres van het secretariaat van het NIRV is: Koopvaardijweg 2, 4906 CV Oosterhout

Examinatoren
1.    René van Dijk
2.    José de Wit
3.    René van Bruggen
4.    Daniël Peters
5.    Frank van der Noll
6.    Bert Schaareman
7.    Corlin van Oeveren

 

NB. Er worden geen assessments meer afgenomen onder de overgangsregeling.

*Wijzigingen voorbehouden.

Voor aanmelding voor het assessment kunt u het formulier hieronder invullen:

   
   
 
   
   
 
   
   
   
 

 
 
Inschrijven Alle velden met * zijn verplicht.