Echtscheiding

Als er één beslissing is, waarbij onafhankelijke expertise nodig is, dan is het een echtscheiding. In de meest ideale situatie vindt een echtscheiding plaats in goed overleg en hebben beide partijen oog voor het belang van de ander. Helaas lopen in de praktijk de emoties soms hoog op en daardoor vertroebelt de perceptie van wat iets werkelijk waard is. De Register Valuator brengt met een onafhankelijke waardebepaling de ratio terug in het proces.

Onderneming in de boedel?
Als één van de twee echtgenoten aandelen heeft in of eigenaar is van een onderneming en als deze onderneming in de “boedel” valt, dan is er sprake van uitkoop. In deze situatie moet beoordeeld worden wat de ene echtgenoot de andere verschuldigd is. Een Register Valuator kan in zo’n situatie helderheid brengen met een onafhankelijke berekening van de waarde.

Alimentatieverplichting
Maar ook voor de berekening van de alimentatiegrondslag is een waardebepaling van de onderneming noodzakelijk. Vergelijk de volgende situaties maar eens:
-          In situatie A neemt de dga jaarlijks € 100.000,- aan salaris op. De RV’er berekent dat de vrije
           winstcapaciteit eigenlijk hoger ligt; de dga zou zonder de financiële positie van de onderneming 
           aan te tasten jaarlijks € 180.000,- aan salaris kunnen opnemen.
-          In situatie B neemt de dga jaarlijks € 200.000,- aan salaris op. De RV’er ziet dat deze opname
           feitelijk te hoog is; de financiële positie van de onderneming is dermate verslechterd, dat het
           salaris beperkt zou moeten worden tot € 80.000,- per jaar.

In beide situaties is het te kort door de bocht om voor de alimentatiegrondslag uit te gaan van het huidige salaris. Voor de RV is continuïteit van het bedrijf het uitgangspunt. Uiteindelijk is de partij die alimentatie ontvangt daar ook het meest bij gebaat. De RV kan bij een echtscheiding worden ingeschakeld door één van de twee partijen als partijdeskundige. Maar ook de rechter kan, als de echtelieden er niet uitkomen, een RV aanwijzen voor een waardebepaling. In zo'n geval wordt de RV ingezet als onafhankelijk deskundige.

Neem nu contact op met een RV.